ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ 2P Safety Tech Hackathon Camp 2022”

Author : anurak Date : 26 Jan 2022
View : 984 Tags :

    แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และคุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ 2P Safety Tech Hackathon Camp 2022 ” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์ (เอบี) โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร


    สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ 2P Safety Tech Hackathon Camp 2022” นี้ เป็นกิจกรรมที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้ร่วมมือกับ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) จัดขึ้นภายใต้โครงการ “พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety Tech)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขตามเป้าหมายความปลอดภัย Patient and Personnel Safety Goal (SIMPLE)2 ในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่สามารถป้องกันอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาล และสามารถใช้งานได้จริง ตลอดจนสามารถสร้างเสริมองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบผู้ประกอบการกับภาครัฐ