ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 01 Feb 2022
View : 621 Tags :


      ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 จำนวน 17 แห่ง
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้
     1) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) โดยมี ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นอายุการรับรองเดิม
         จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร
   2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุผสมผสานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการเยี่ยมหน้างาน โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นอายุการรับรองเดิม
       จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
             โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
             โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี
   3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองชั่วคราว และรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี
       นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 9 แห่ง  ได้แก่
             โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่
               โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
               โรงพยาบาลแพทย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
            โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จังหวัดชลบุรี
            โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
            โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย
            โรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
            โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
            โรงพยาบาลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
    (4) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม
         จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่
          โรงพยาบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
          โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
          โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด
          โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
          โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

เอกสารแนบ
  1. ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 2.pdf
    View