ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.ชี้ประสบการณ์ของผู้ป่วย Patient Experience เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

Author : anurak Date : 03 Feb 2022
View : 223 Tags :


    แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดเผย ว่า ” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส หรือ โควิด-19 ในระลอกที่ผ่านมา สรพ. ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของระบบบริการสุขภาพ โดยได้ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดทำ แบบสอบถามประสบการณ์ผู้ป่วยที่ได้รับบริการการรักษาโควิด-19 แบบ Home Isolation เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาระบบบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและได้รับการดูแลที่มีคุณภาพและความปลอดภัยจากประสบการณ์ที่ผู้ป่วยได้รับบริการจริง ผลการสำรวจในการระบาดช่วงที่ผ่าน ส่งผลให้มีการปรับระบบบริการหลายอย่าง เช่น ระยะเวลาการเข้าถึงบริการ การติดต่อกลับจากสถานพยาบาล การส่งมอบอุปกรณ์และยาภายใน 24 ชม. และการให้บริการเรื่องอาหาร รวมถึงการคัดกรองกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถดูแลที่บ้านได้

     ในสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบัน พบว่าการดูแลผู้ป่วยแบบ Home Isolation มีความสำคัญ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ รวมถึงในอนาคตยังสามารถปรับการดูแลแบบ Home Isolation ไปใช้ในผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่มีอาการรุนแรง หรือเป็นโรคเรื้อรัง ได้ต่อไปในอนาคต

     สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับบริการการดูแลรักษาโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา ร่วมตอบแบบสอบถาม "ประสบการณ์ผู้ป่วยที่ได้รับบริการการรักษาโควิด-19 แบบ Home Isolation" เพื่อการพัฒนาระบบบริการให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยในระบบบริการสำหรับประชาชนต่อไป โดยสามารถให้ข้อมูลประสบการณ์การได้รับบริการได้ที่ LINK https://forms.office.com/r/Dxqz0CSSpS