ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อผลงานการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ดีเด่น (Poster Presentation) ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22

Author : anurak Date : 11 Mar 2022
View : 1,194 Tags :


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กล่าวในพิธีมอบรางวัลผลงานผลงานการพัฒนาคุณของสถานพยาบาลดีเด่น (Poster Presentation) ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 สรพ. ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้ด้านระบบบริการสุขภาพของประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานพยาบาลที่การพัฒนาคุณภาพมีความโดดเด่นเป็นที่น่ายกย่อง ซึ่งตลอดระยะเวลาจัดงานประชุม วันที่ 8 – 11 มีนาคม 2565 นอกจากจะมีการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อต่างๆ กว่า 62 session จาก 6 ห้อง หรือ tracks แล้ว ยังมีการประกวดผลงานนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่งมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 350 ผลงาน และ มีผลงานการพัฒนาคุณของสถานพยาบาลดีเด่น (Poster Presentation) ที่ได้รับรางวัลและร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum จำนวน 15 งาน