ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 24 Mar 2022
View : 1,119 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 จำนวน 20 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุผสมผสานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการเยี่ยมหน้างาน โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นอายุการรับรองเดิม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

    โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองชั่วคราว และรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 7 แห่ง

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร

 โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง

 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

 โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี

 โรงพยาบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

(3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 12 แห่ง

  โรงพยาบาลราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

 โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

 โรงพยาบาลไชโย จังหวัดอ่างทอง

 โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 โรงพยาบาลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


เอกสารแนบ
  1. 220315_ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 6.pdf
    View