ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 25 Apr 2022
View : 686 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 จำนวน 2 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นอายุการรับรองเดิม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

  โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร

  โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ
  1. 20220330_ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 8 AHA.pdf
    View