ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 01 Jul 2022
View : 831 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 จำนวน 16 แห่ง

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 3 แห่ง

 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค กรุงเทพมหานคร

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคารศูนย์เวชศาสตร์

   ผู้สูงอายุ) จังหวัดเชียงใหม่

 โรงพยาบาลศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 1 แห่ง

  โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

          3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองชั่วคราว และรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป โดยมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 3 แห่ง

 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 โรงพยาบาลลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 4) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 9 แห่ง

  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร

  โรงพยาบาลครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

  โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โรงพยาบาลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

  โรงพยาบาลบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

  โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  โรงพยาบาลสทิงพระ จังหวัดสงขลา

  โรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

  โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร


เอกสารแนบ
  1. 20220628_ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 16.pdf
    View