ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดอบรมเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลสู่การต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบ membership ปี 2565

Author : anurak Date : 23 Jul 2022
View : 37 Tags :

นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องต์การมหาชน) ร่วมการบรรยายหัวข้อ “การวัดวิเคราะห์ผลการดำเนินงานองค์กรอย่างไร ให้ได้ผล” ในการอบรมเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลสู่การต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายด้วยระบบ membership ปี 2565 ที่จัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565