ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 01 Aug 2022
View : 97 Tags :

ตามที่ผู้อำนวยการสถาบันได้พิจารณา และอนุมัติการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ จากรายงานผลการเยี่ยมสำรวจ เพื่อรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 จำนวน 11 แห่ง สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

(1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจอประสาทตาหลุดลอก โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

          โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะใส่ท่อช่วยหายใจยากโดยสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา โดยมีระยะเวลา 3 ปี

จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

           โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

(3) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้น โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

           โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

(4) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภท โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

            โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

(5) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

การดูแลรักษาผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

            ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดสงขลา

(6) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

             โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

 (7) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

การป้องกันและดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

             โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี

(8) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะระบบ

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

            โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 (9) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะ

ระบบ การดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายตับ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

           คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

(10) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะ

ระบบ การดูแลรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายไต โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

 (11) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานเฉพาะโรค/เฉพาะ

ระบบ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

          โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ
  1. ประกาศรับรองเฉพาะโรค _ฉบับที่ 5_2565_.pdf
    View