ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 28 Sep 2022
View : 245 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 จำนวน 18 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 2 แห่ง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย กรุงเทพมหานคร

 ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ กรุงเทพมหานคร

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 3 แห่ง

 โรงพยาบาลหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี

 โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 13 แห่ง

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 โรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 โรงพยาบาลราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

 โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

 โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

 โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

 โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

 โรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี