ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Author : anurak Date : 21 Dec 2022
View : 393 Tags :

 แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประกาศเจตนารมณ์ว่า สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซี่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันทุกคนเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์โดยพร้อมเพรียงกัน ความว่า “สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรปลูกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ไม่กระทำการอันเป็นขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณ สรพ. และแนวทางปฏิบัติการให้หรือการรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง ทุกระดับ อย่างเคร่งครัด” ในการนี้ หลังเสร็จสิ้นการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันทุกคน ร่วมรับฟังการบรรยายและชมวีดีทัศน์การแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการยอมรับของแนวทางนโยบายที่มีชื่อว่า “No Gift Policy” โดย ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รับชัน (ประเทศไทย) ผ่านช่องทาง youtube.com