ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 29) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 27 Dec 2022
View : 863 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 จำนวน 17 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2565 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 2 แห่ง

 โรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่

 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวัน

สิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 14 แห่ง

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

 โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

 โรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

 โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

 โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

(3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองชั่วคราว และรับการเยี่ยมสำรวจแบบลดรูป ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

          โรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


เอกสารแนบ
  1. 20221220_ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 29.pdf
    View