ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “จัดทำรางวัล Thailand Lean Award in Healthcare และพัฒนาหลักสูตร “การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปฏิบัติงาน”

Author : anurak Date : 16 Mar 2023
View : 501 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร เชี่ยววัฒนา นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดทำรางวัล Thailand Lean Award in Healthcare และพัฒนาหลักสูตร “การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปฏิบัติงาน” (Thailand Lean Award in Healthcare and Application of Lean Program) ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) ที่จัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ Sapphire 103-104 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จ.นนทบุรี

สำหรับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยนำแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ที่เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อแปรเปลี่ยนความสูญเปล่าไปสู่คุณค่าในมุมมองของผู้รับผลงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบริการสุขภาพได้ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้นำแนวคิดดังกล่าวสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อประโยชน์แก่ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ ทั้งสามหน่วยงานจึงตกลงร่วมกันทำบันทึกความร่วมมือเพื่อจัดทำรางวัล Thailand Lean Award in Healthcare และพัฒนาหลักสูตร “การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในการปฏิบัติงาน” (Thailand Lean Award in Healthcare and Application of Lean Program) โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สรพ. มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาวิชาการและการบริหารจัดการกระบวนการฝึกอบรม


คลังภาพ