ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. นำคณะทำงาน ITA ลงพื้นที่ สคช.ศึกษาดูงานพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

Author : anurak Date : 10 May 2023
View : 1,048 Tags :

ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นำคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถาบันเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาด้านวิธีการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้การต้อนรับ

 สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และการประเมินตามตัววัดที่สำคัญด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) และเพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำประสบการณ์มาปรับปรุงแนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

โดยผู้อำนวยการสคช. เปิดเผยว่า “การดำเนินงาน ITA ของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จะทำให้องค์กรนั้นๆ กลายเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม เพราะคุณธรรมจะเกิดจากพฤติกรรมของคนในองค์กรเอง การออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ จะเป็นส่วนช่วยในการกำกับดูแลคนในองค์กรให้นำไปสู่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ต่อไป”

ซึ่งหลังจากที่ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้ว รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้กล่าวแสดงความชื่นชมในการบริหารจัดการองค์กรของ สคช. ผ่านนโยบายมาจนถึงการปฏิบัติ โดยเฉพาะความร่วมมือของคนในองค์กรที่นำพาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานด้วย


คลังภาพ