ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2566

Author : anurak Date : 15 May 2023
View : 1,489 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 จำนวน 19 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2565 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

(1) สถานพยาบาลที่ได้รับรองกระบวนการคุณภาพศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน กรุงเทพมหานคร

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 2 แห่ง

 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

(3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 15 แห่ง

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น

 โรงพยาบาลสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง

 โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

 โรงพยาบาลภูหลวง จังหวัดเลย

 โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

 โรงพยาบาลนาโยง จังหวัดตรัง

 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา

 โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา

 โรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 โรงพยาบาลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

 โรงพยาบาลศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

(4) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 1 แห่ง (ตามมาตราฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5)

โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล