ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. พัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพหลังการรับรอง โดยการจัดหลักสูตร การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop)

Author : anurak Date : 22 May 2023
View : 1,703 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SS048 การเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง (Surveillance workshop) ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 ที่จัดขึ้น ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ กระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลหลังการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ตลอดจนเพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลหลังจากผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพHAและอยู่ระหว่างการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพเพื่อให้เกิดการธำรงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ครั้งแรก และสถานพยาบาลที่ผ่านการต่ออายุการรับรองทุกระดับขั้น (Re-accreditation ครั้งที่ 1-6 ที่ครบรอบระยะเวลาการธำรงคุณภาพหลังการรับรอง ที่ผ่านการเยี่ยมในรูปแบบ on site โดยไม่มีเงื่อนไขเฉพาะจากคณะที่ปรึกษษการรับรองคุณภาพ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 35 แห่ง

ทั้งนี้เป็นการเฝ้าระวังและธำรงคุณภาพระหว่างการต่ออายุการรับรอง ที่มุ่งเน้นการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพจากข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจและให้ข้อแนะนำเพื่อการยกระดับและกระตุ้นการพัฒนาสถานพยาบาลเพื่อเข้าสู่การต่ออายุการรับรอง (Re accreditation) และสามารถส่ง SAR เพื่อขอรับรองได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ จะมีการจัดการธำรงการพัฒนาคุณภาพ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566


เอกสารแนบ
  1. messageImage_1684463512570 - Copy.jpg
    ดาวน์โหลด
  1. messageImage_1684466355286.jpg
    ดาวน์โหลด
  1. messageImage_1684487292889.jpg
    ดาวน์โหลด