ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2566

Author : anurak Date : 30 Aug 2023
View : 506 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 จำนวน 14 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2565 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

(1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 6 แห่ง

 โรงพยาบาลสุขสำราญ จังหวัดระนอง

 โรงพยาบาลกระบุรี จังหวัดระนอง

 โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย

(3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 7 แห่ง

โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง

โรงพยาบาลทุ่งช้าง จังหวัดน่าน


เอกสารแนบ
  1. 20230822-ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 16-14 แห่ง.pdf
    View