ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพเพื่อโรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ Growth mindset for quality and safety collaboration” รูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting)

Author : anurak Date : 02 Sep 2023
View : 194 Tags :

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพเพื่อโรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ Growth mindset for quality and safety collaboration” รูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบัน ได้บรรยาย แนวคิด HA National Forum ครั้งที่ 24 และมอบประกาศนียบัตร สำหรับเครือข่ายที่ชนะเลิศการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ ในครั้งนี้อีกด้วย โดยจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เสริมสร้างองค์ความรู้/แนวคิดการพัฒนาคุณภาพและทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ตามมาตรฐาน HA และแลกเปลี่ยนผลงานการพัฒนาคุณภาพ/ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งโครงการ Network membership ในปี 2566 เพื่อขยายผลความสำเร็จและความภาคภูมิใจ และได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสรพ. นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ. นายเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์ รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ประธานกรรมการบริหาร HACC ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับเครือข่ายคุณภาพ ต่างๆ ของสรพ. อาทิ เครือ QLN Membership, HACC, QC, HA journey, QMR, SHA, และ ปฐมภูมิ ด้วย

โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายทั้งหมด 23 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงานเรื่อง ความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายการดูแลรักษาด้านเอชไอวี มุ่งสู่การยุติเอดส์ในจังหวัดเชียงราย จากเครือข่าย HACC เชียงราย ผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบสำรองยาคงคลังใน รพ.สต.เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลชัยบาดาล จาก สสจ.ลพบุรี และผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงานเรื่อง Motorlance RPP รถมอเตอร์ไซค์กู้ชีพ รวดเร็วและปลอดภัย จาก สำนักการแพทย์ กทม. และผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ ผลงานเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราตายของมารดา โดยใช้รูปแบบ Teamwork and Talent จาก สสจ.ปราจีนบุรี ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดแบบไร้รอยต่อระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนกับภาวะ SMI-V จาก สสจ.หนองบัวลำภู และผลงานเรื่อง บทเรียนการทำงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA จาก สสจ.ชัยภูมิ


คลังภาพ