ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2566

Author : anurak Date : 28 Sep 2023
View : 493 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 จำนวน 17 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2565 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

(1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 3 แห่ง

 โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก

 โรงพยาบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง

 โรงพยาบาลจอมเทียน โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง จังหวัดชลบุรี

(3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1แห่ง

 โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

(4) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 7 แห่ง

โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

โรงพยาบาลพระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(5) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 5 แห่ง

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย


เอกสารแนบ
  1. 20230919-ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 18_17 แห่ง.pdf
    View