ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.เข้าประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานปฐมภูมิ

Author : anurak Date : 09 Oct 2023
View : 284 Tags :

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้าร่วมการประชุมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆเพื่อขับเคลื่อนงานปฐมภูมิ กรณีที่มีการถ่านโอน รพสต. ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี ดร. ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยคณะประกอบด้วย นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดน่าน พิษณุโลก ภูเก็ต และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานการถ่ายโอน รพสต.ไปสังกัด อบจ. ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อประชาชนมีสถานพยาบาลปฐมภูมิที่ใกล้ชิดประชาชน ลดการไปเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลทุติยภูมิ โดยมีมาตรฐานวิชาชีพยังคงอยู่ นั้น ที่ประชุมจึงได้ตกลงจัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานปฐมภูมิขึ้น โดยการหารือครั้งนี้เป็นการประชุมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยเบื้องต้นจะมีการลงนามความร่วมมือร่วมกันระหว่าง สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 8 องค์กรข้างต้นและอาจจะมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้ามาร่วมด้วย โดยจะมีแผนการลงนามในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นี้


คลังภาพ