ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ผ่านการคัดเลือกจากหลักสูตร HA451 สู่โปรแกรมการพัฒนาผู้ฝึกเยี่ยมสำรวจ พ.ศ.2566

Author : anurak Date : 16 Oct 2023
View : 398 Tags :

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้เยี่ยมสำรวจ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมที่ผ่านการคัดเลือกจากหลักสูตร HA451 สู่โปรแกรมการพัฒนาผู้ฝึกเยี่ยมสำรวจ : Surveyor in training program (SIT) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (7) และมาตรา 26 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รวมทั้งระเบียบสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเพื่อแต่งตั้งมอบหมายให้บุคคลเป็นผู้เยี่ยมสำรวจของสถาบัน พ.ศ. 2566 ข้อ 9 การสรรหาและคัดเลือกผู้เยี่ยมสำรวจ ประกอบกับมติเห็นชอบของคณะกรรมการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้เยี่ยมสำรวจ โดยมีผู้เข้าอบรมที่ผ่านการคัดเลือกจากหลักสูตร HA451 สู่โปรแกรม SIT ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการจึงมีคำสั่งให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจาก HA451 ในวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ทำหน้าที่ร่วมฝึกปฏิบัติในกระบวนการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจใหม่ จำนวน 16 คน ดังนี้

1. นพ.ธวัชชัย ไตรมิตรวิทยากุล โรงพยาบาลตราด

2. ผศ.นพ.ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

3. รศ.ดร.นพ.ภูดิศ เจต๊ะวรรณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

4. นพ.ภูริพงศ์ จันทิมา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

5. นพ.อรรณพ ศุภสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

6. นางสาวจันทนา จินาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

7. นายนัฐภูมิ นุชพงษ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

8. ดร.ผกามาศ บุญญาภิสมภาร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

9. นางภควดี พิมทอง โรงพยาบาลสระบุรี

10. นางวราภรณ์ สมดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

11. พ.ต.หญิงตวงพร เขียวประชุม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม

12. นายนิติพงศ์ รักมาก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

13. ทพญ.ภารณี ชวาลวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง

14. ภก.สุพล คงสัจวิวัฒน์ โรงพยาบาลธนบุรี- บำรุงเมือง

15. ภก.สุริยนต์ มิ่งขวัญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

16. ภญ.อารี ประสพอัครกิจ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


เอกสารแนบ
  1. ประกาศ รายชื่อผู้เข้าอบรม HA451 ที่ผ่านสู่โปรแกรม SIT.pdf
    View