ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2566

Author : anurak Date : 17 Oct 2023
View : 471 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือเสนอแนะแก่ผู้อำนวยการในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 จำนวน 18 แห่ง

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2565 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

(1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน

(3) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 10 แห่ง

โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร

โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(4) สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 โดยมีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดการรับรองเดิม จำนวน 6 แห่ง

โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

โรงพยาบาลคง จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ
  1. 20231010-ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 19_18 แห่ง.pdf
    View