ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง เครื่องมือสำหรับประเมินตนเองประกอบการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กร ในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๖

Author : anurak Date : 20 Oct 2023
View : 589 Tags :

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง  เครื่องมือสำหรับประเมินตนเองประกอบการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กร ในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๖


เอกสารแนบ
  1. ประกาศเครื่องมือสำหรับประเมินตนเองประกอบการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กรในขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สอง พ.ศ.2566.pdf
    View