ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2567”

Author : suphat Date : 13 Nov 2023
View : 203 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สื่อสาร “ทิศทาง นโยบาย บทบาทหน้าที่ ความคาดหวัง แผนปฏิบัติการของสถาบัน รวมถึงการขับเคลื่อน 3P Safety ในศูนย์ความร่วมมือฯ” และ “แผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน HACC ของประเทศไทย” เพื่อสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลของประเทศไทย ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2567” ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอัปสรา 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสื่อสารทิศทางและนโยบาย Share Vision เพื่อสานความร่วมมือกับ HACC ประจำปี 2567 และได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสรพ. สื่อสาร “การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือฯ ในปี 2566” และสัมมนาแลกเปลี่ยนจากผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือและผู้แทน HACC ในการจัดทำเป้าหมายการขับเคลื่อน การประเมินผล นอกจากนี้ยังได้พิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือใหม่ และต่ออายุที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ กรรมการสรพ. นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ. และ รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ประธานคณะทำงานบริหาร HACC และคณะทำงานประสานงานบริหารศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล รวมถึงการนำเสนอแผนการดำเนินงานของ HACC ปี 2567 จากผู้แทน HACC ทั้ง 6 แห่ง และ จากผู้แทน HACC ใหม่จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ HACC ภาคตะวันออก และ HACC กรมแพทย์ทหารบก ที่จะเข้าร่วมเป็นศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในโอกาสต่อไป