ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนามาตรฐานเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร

Author : suphat Date : 21 Nov 2023
View : 139 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนามาตรฐานเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร (Bangkok Health Zoning) ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Healthcare Network System Standards) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กล่าวรายงาน ร่วมด้วยพลอากาศโท อนุตตร จิตตินันทน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บรรยายเรื่อง “เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร (Bangkok Health Zone) บทบาทและความท้าทาย” และ แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล บรรยายเรื่อง “ทิศทาง สรพ. กับการพัฒนาและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ตาม Healthcare Network System Standard”

สำหรับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ 1. ประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน เพื่อร่วมวิเคราะห์ปัญหาและเร่งดำเนินงาน เพื่อพัฒนามาตรฐานเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร (Bangkok Health Zoning) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 2. ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสถานพยาบาล สร้างกลไกการทำงานเป็นเครือข่าย โดยใช้มาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ (Healthcare Network System Standard) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการเชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เข้าด้วยกัน เพื่อประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ผ่านเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่เชื่อมโยงไร้รอยต่อถึงระดับเส้นเลือดฝอยทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังมีการ Workshop โดยทีมวิทยากรจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่องการเรียนรู้องค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ การวิเคราะห์ Network Profile & Value Stream และการเรียนรู้นำมาตรฐานระบบเครือข่ายบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติอีกด้วย