ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2566

Author : suphat Date : 24 Nov 2023
View : 284 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือความเห็นแก่ผู้อำนวยการ ในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 16 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2566 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐาน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ให้มีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลท่าหลวง ลพบุรี

ข้อ 2 สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐาน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ สุขภาพ ฉบับที่ 5 ให้มีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุการรับรองเดิม จำนวน 11 แห่ง ได้แก่

 โรงพยาบาลกองบิน กองบิน 4 นครสวรรค์

 โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลภาชี พระนครศรีอยุธยา

 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา

 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพมหานคร

 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อ่างทอง

 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ราชบุรี

 โรงพยาบาลไพศาลี นครสวรรค์

 โรงพยาบาลห้วยแถลง นครราชสีมา

 โรงพยาบาลแม่แตง เชียงใหม่

 โรงพยาบาลหนองสองห้อง ขอนแก่น

ข้อ 3 สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐาน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ สุขภาพ ฉบับที่ 4 ให้มีระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดอายุการรับรองเดิม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

 โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ราชบุรี

 โรงพยาบาลเขื่องใน อุบลราชธานี

 โรงพยาบาลยะรัง ปัตตานี

เอกสารแนบ
  1. 20231114-ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 22.pdf
    View