ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. จัดอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดําเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในกิจกรรม Co-Moral Coach ประจําปีงบประมาณ 2567”

Author : suphat Date : 04 Dec 2023
View : 177 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการดําเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในกิจกรรม Co-Moral Coach ประจําปีงบประมาณ 2567” ซึ่งสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก อ.สุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมร่มไม้-สายธาร ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

การจัดอบรมหัวข้อดังกล่าวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลัง (Empowerment) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบันด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู รวมทั้งปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่มีจิตอาสา เดินตามค่านิยมหลักของสถาบันในหัวข้อ H : Humanization (การเป็นกัลยาณมิตร) ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นมิตรที่หวังดี จริงใจ ให้เกียรติ มีการเอื้ออาทร มีจิตอาสา (Service Mind) และการทำงานเป็นทีมต่อไป อีกทั้งการอบรมครั้งนี้ยังเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ถูกกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567-2570) โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ค่าเป้าหมายของ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ คิดเป็นร้อยละ 90


คลังภาพ