ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567

Author : suphat Date : 09 Apr 2024
View : 340 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือความเห็นแก่ผู้อำนวยการ ในการพิจารณา รับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 จำนวน 24 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2566 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

(1) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ขั้นมาตรฐาน ตาม มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ให้มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติการรับรองคุณภาพ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร

โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ขั้นมาตรฐาน ตามมาตรฐานศูนย์บริการสาธารณสุข ให้มีระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่อายุการรับรองคุณภาพเดิมสิ้นสุดลง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง กรุงเทพมหานคร

(3) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ขั้นมาตรฐาน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ให้มีระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่อายุการรับรองคุณภาพเดิมสิ้นสุดลง จำนวน 20 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก

โรงพยาบาลพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

โรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส


เอกสารแนบ
  1. 20240326-ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 07_24 แห่ง.pdf
    View