ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2567

Author : suphat Date : 09 Apr 2024
View : 240 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือความเห็นแก่ผู้อำนวยการ ในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 และคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ให้คำแนะนำหรือความเห็นในการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งองค์กร ขั้นก้าวหน้า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2566 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

(1) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ขั้นก้าวหน้า ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ให้มีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติการรับรองคุณภาพ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


เอกสารแนบ
  1. 20240216-ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบ.pdf
    View