ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ศึกษาดูงานหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพและศูนย์นวัตกรรมข้อมูลศิริราช

Author : suphat Date : 10 Apr 2024
View : 207 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมด้วย แพทย์หญิงเอกจิตรา สุขกุล รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าศึกษาดูงาน หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ (Siriraj Health Policy) และศูนย์นวัตกรรมข้อมูลศิริราช (Siriraj Informatics and Data Innovation Center หรือ SiData+) ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 303-304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานวิจัยสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ส่งเสริมการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาคุณภาพ โดยประยุกต์แนวทางปฏิบัติมาส่งเสริมการพัฒนางานด้านงานวิจัยของ สรพ. ต่อไป รวมถึงเพื่อเรียนรู้การดำเนินงานด้านการจัดการข้อมูล นวัตกรรมข้อมูล และธรรมาภิบาลข้อมูล มาสนับสนุนการใช้องค์ความรู้และจัดการฐานข้อมูลสู่การพัฒนาศูนย์นวัตกรรมสารสนเทศและข้อมูลของ สรพ. เพื่อยกระดับการเรียนรู้ระบบคุณภาพของสถานพยาบาล (HA+ Data Hub)


คลังภาพ