ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2567

Author : anurak Date : 18 Apr 2024
View : 286 Tags :

ตามที่คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพ ให้คำแนะนำหรือความเห็นแก่ผู้อำนวยการ ในการพิจารณารับรองคุณภาพและเพิกถอนการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 จำนวน 20 แห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 และ 27 (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2566 สถาบันจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

(1) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ขั้นมาตรฐาน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ให้มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติการรับรองคุณภาพ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

(2) สถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ขั้นมาตรฐาน ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ให้มีระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่อายุการรับรองคุณภาพเดิมสิ้นสุดลง จำนวน 19 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลซำสูง จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลปทุมเวช จังหวัดปทุมธานี

โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง

โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงพยาบาลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

โรงพยาบาลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โรงพยาบาลเขาพนม จังหวัดกระบี่

โรงพยาบาลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

โรงพยาบาลบ่อไร่ จังหวัดตราด

โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


เอกสารแนบ
  1. 20240409-ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ฉบับที่ 08_20 แห่ง.pdf
    View