ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ร่วมประชุมคณะทำงานรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2567

Author : anurak Date : 19 Apr 2024
View : 233 Tags :

นางวราภรณ์ สักกะโต หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม ในนามผู้แทนรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้าร่วมประชุม คณะทำงานรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะทำงานและเลขานุการ จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี , ผู้แทนจากกรมสุขภาพจิต , กรมการปกครอง , กรมราชทัณฑ์ , เครือข่าย UHosnet , สำนักอนามัย , สำนักการแพทย์ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เข้าร่วมประชุม

การจัดประชุมในครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณาแนวทางแบบประเมินตนเองในการขอรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีการประชุมทั้งในสถานที่และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากเครือข่ายสถานบำบัดยาเสพติดที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย